Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021/POPW 1.4 Z DNIA 22.04.2021 – WYNIK POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE “WULKANEX” STAPIŃSKI KRZYSZTOF stosując zasadę rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, informuje o wyniku wybory ofert w postępowaniu organizowanym
w związku z realizacją projektu pt.  „Wzornictwo kluczem rozwoju firmy Wulkanex – wdrożenie Strategii Wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia dostawa fabrycznie nowego wyposażenia placu zabaw

W wyniku przeprowadzenia postępowania wybrana została oferta Dostawcy:

Place Zabaw Sp. z o.o.
z siedzibą: Bogucin, ul. Gnieźnieńska 129, 62-006 Kobylnica
NIP: 7773354229

Cena netto 25.800,00

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

 

Szczegóły w załączniku:

Szanowni Państwo,

 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE “WULKANEX” STAPIŃSKI KRZYSZTOF stosując zasadę rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym
w związku z realizacją projektu pt.  „Wzornictwo kluczem rozwoju firmy Wulkanex – wdrożenie Strategii Wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia dostawa fabrycznie nowego wyposażenia placu zabaw

Termin i miejsce składania ofert:

  1. Ofertę należy dostarczyć mailowo na adres emil999@o2.pl (w formie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w tytule maila „Oferta na wyposażenie placu zabaw”), osobiście lub pocztą/kurierem do siedziby Zamawiającego, do dnia 30.04.2021. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego
  1. Ofertę złożona inną drogą niż wiadomością e-mail zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres Dostawcy oraz dopisać „Oferta na wyposażenie placu zabaw”.

Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się do pobrania poniżej

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Wulkanex” Stapiński Krzysztof , w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie: 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

 

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2017 z dnia 21.09.2017 ; dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Zapraszamy do składnia ofert w postępowaniu organizowanym przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “WULKANEX” Stapiński Krzysztof, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie:1.4 „Wzór na konkurencję” – Etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej. Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego pod pojęciem audytu wzorniczego rozumie się analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie:

I. oferty produktowej,
II. modelu biznesowego,
III. technologii,
IV. struktury organizacyjnej,
V. procesów komunikacji,
VI. strategii marketingowej,
VII. zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych,
VIII. analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
IX. analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.

b) opracowanie strategii wzorniczej, w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego, zawierającego co najmniej następujące elementy:

I. ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
II. ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;
III. określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;
IV. ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
V. zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
VI. rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy

Informacja o wyniku postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “WULKANEX” Stapiński Krzysztof
ul. Szkolna 5,
38-483 Milcza
NIP: 6841008339
REGON: 370003434

W wyniku przeprowadzonej analizy ofert na wykonawcę usługi wybrano firmę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymogi postępowania, tj.:

Idealia Sp. z o. o.
Ul. Malików 150D
25 – 639 Kielce
NIP: 9591879565
REGON: 260341225

Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana elektronicznie do oferentów oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i stronie internetowej PARP. Dziękujemy za złożone oferty.
Rzeszów, dnia 5.10.2016 r.